понеделник, 15 юли 2019, 9:04 ч.

Ще се подобри ли здравеопазването?

Нов здравноосигурителен модел! Вижте какво искат да се промени!

BNews.bg

Нов здравноосигурителен модел! Вижте какво искат да се промени!

Промените в новия здравноосигурителен модел ще бъдат представени официално днес. 
Това е третата серия предложения за промяна на здравната система.

Започваме с едно приятно предложение за намаляване на срока за произнасяне на Националната експертналекарска комисия (НЕЛК) по жалбите срещу решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), като се предлага същият да бъде един месец.

 От МЗ забелязали, че има нормативни празноти в редица разпоредби, чиито тълкувания са неясни, а именно:
относно мястото на предоставяне на медицинските услуги на българските граждани извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и относно правото на българските граждани на заплащане за медицински и други услуги във връзка с трансплантация на органи и клетки в чужбина,  се предлага допълнение в чл. 82, ал. 1, че медицинските услуги се предоставят само в страната, а в ал. 1а се прави изричното уточнение, че българските граждани имат право на заплащане за медицински и други услуги във връзка с лечението им в чужбина и в случаите, когато се нуждаят от трансплантация на органи и клетки.Друга промяна в закона , която има за цел прозрачност на разпоредбите е свързана с Националния регистър на пациентите с психични заболявания. Предлага се отмяна на чл. 147а, в съчетание с предложение за нов чл. 165а, с което кръгът от лицата, подлежащи на вписване, е конкретизиран и силно ограничен, така че да обхваща само пациенти с психични разстройства, настанени на задължително лечение по реда на чл. 162 от ЗЗ, както и такива, спрямо които е постановено принудително лечение по чл. 89 и 92 от Наказателния кодекс. Определен е и органът, който ще създаде и води регистъра,  както и условията за заличаване от регистъра на данните за тези лица.

Предлагат се промени в разпоредбата на чл. 98, която регламентира реда и условията за извършване на патологоанатомична аутопсия. Разпоредбата използва думата „близките”, за да се определи кръгът от лицата, които имат право да поискат извършването или освобождаването от аутопсия. Използването на това понятие създава на практика проблеми при прилагането на разпоредбата, тъй като не дава яснота относно това кои лица се включват в него. Предложените промени целят да определят конкретно и ясно лицата, които могат да поискат освобождаване от аутопсия.
Със законопроекта се предлага от регламентираните видове неконвенционалниметоди за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве да отпадне диетиката. Съгласно номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването „Хранене и диететика“ е медицинска специалност, която се придобива от лица с професионална квалификация „лекар“. Диетотерапия се практикува от висококвалифицирани лекари-специалисти, които са преминали продължителна подготовка в рамките на обучението за придобиване на посочената медицинска специалност. Прилагането на „диетика“ от неспециалисти крие рискове за здравето на пациентите. С предложението за отпадане на диетиката като неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се цели да се предотврати рискът за здравето на населението от некомпетентно диетолечение.

В тоси дух се предлага да отпадне правното основание за издаване на наредбата по чл. 167, ал. 1, т. 3 от ЗЗ. С посочената разпоредба е дадена възможност на лица, които притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката, да практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, с изключение на хомеопатия. След извършен анализ на данните и резултатите от провеждания от министъра на здравеопазването
контрол върху тези дейности се обосновава изводът, че право да практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве следва да имат само специалисти с придобито образование по медицинска професия.С оглед на това се предлага да отпадне възможността лица със завършено средно образование да практикуват неконвенционални методи. 
Предлагат се редица промени, свързани с повишаване на ефективността на държавния здравен контрол:Предложени са промени в административно-наказателните разпоредби, като се създава изрично правно основание, на което директорът на РЗИ да налага санкция при установени нарушения на правата на пациента по чл. 221. Предлага се при възникване на извънредна епидемична обстановка или при служебна необходимост съгласувано с министъра на здравеопазването държавен здравен инспектор да може да изпълнява временно дейности по държавен здравен контрол на територията на друга област. Предлага се също така по разпореждане на министъра на  здравеопазването да могат да се извършват проверки на територията на една област от държавни здравни инспектори от друга област.

Регламентира се правомощието на министъра на здравеопазването със заповед да определя национални референтни лаборатории в структурата на националните центрове по проблемите на общественото здраве, в областите на дейност на съответния център, както и ясни критерии и изисквания за определянето им. Регламентират се и техните функции. 
Систематизират се и се прецизират разпоредбите, регламентиращи изискванията към здравните кабинети, като терминологията по отношение на местата, в които се разкриват такива кабинети се привежда в съответствие с действащата нормативна уредба в областта на социалните услуги.
Отстраняват се съществуващите противоречия и дублиране в правната регламентация на дейностите, които се извършват в здравните кабинети и механизма за финансирането на дейностите на здравните кабинети в общинските и държавните детски градини, в общинските и държавните училища и социални услуги. Предвидено е това да се извършва със средства от общинските бюджети като делегирана от държавата дейност;
Предлага се провеждането на епидемиологични проучвания за установяване на зависимост между замърсяването на околната среда и здравното състояние на населението от министъра на здравеопазването да се организира по искане на държавните органи, които извършват анализ, оценка и контрол на параметрите на околната среда, след предоставяне на данни от осъществен мониторинг, удостоверяващи трайно и над допустимите норми замърсяване на околната среда.
Разширява се обхватът на наредбата, регламентираща здравните изискванията към лицата, работещи в детските заведения, специализирани институции за деца и  възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват
с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, като здравните изисквания ще се прилагат не само към работещите, но и към лицата, които се обучават или стажуват в тези обекти. По този начин няма да се допуска присъствието и изпълняването на
дейности, включително и с учебна цел, от лица, чието здравословно състояние не е предварително оценено. Дава се възможност на министъра на здравеопазването да определи обектите, за които ще бъдат регламентирани тези изисквания; 
Прецизират се и се привеждат в съответствие с промените в действащата нормативна уредба (Закон за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда и др.) и задълженията на органите на държавния здравен контрол, свързани с участието им в състава на експертните съвети по устройство на територията. Регламентира се разпределението на правомощията на главния държавен здравен
инспектор и РЗИ и се цели да се преодолее съществуващата на практика неяснота по отношение на компетентния орган на държавен здравен контрол, който следва да участва в състава на експертните съвети. 
В изпълнение на политиката за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса се предлага отпадане на услугата издаване на здравен сертификат за износ на произведени в страната продукти и стоки със значение за здравето на човека, който удостоверява, че продуктите и стоките, пуснати на пазара са в съответствие с изискванията на националното законодателство. Към продуктите и стоките със значение за здравето на човека, предназначени за износ за трети страни, не се поставя изискване за съответствие с националното законодателство, а законодателството на приемащата страна, което в някои случаи може съществено да се различава от европейското и национално законодателство. Възникването на задължението на държавни органи да удостоверяват съответствие на продуктите е в противоречие с основните принципи на европейското законодателство, според които това е задължение на бизнес операторите;
Регламентира се възможността заявителите за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби да подават и по електронен път заявлението и документите към него при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление. Регламентира се и служебен обмен на информация за издадените разрешения за работа с азбест и азбестосъдържащи материали между контролните органа по изпълнение на политиката в областта на здравословните и безопасни условия на труд. По този начин се цели намаляване на административната тежест върху бизнеса;
Предлага се и допълване на текстовете, регламентиращи реда и начина за издаване и подновяване на балнеологична оценка, с разпоредби, които до този момент са били разписани в съвместна заповед на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, издадена на основание на отменени разпоредби на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Предлагат се и текстове, уточняващи кои лечебни заведения ползват приоритетно минерална вода. С тези предложения се цели осигуряване на законова регламентация за правилното управление на курортните ресурси и курортите, както и допълване на конкретни правила, които да уредят обществените отношения в тези области;
Прецизират се наименованията на обектите с обществено предназначение и продуктите и стоките от значение за здравето на човека, съобразно настъпилите промени в терминологията на други закони и подзаконови нормативни актове, както и поради настъпили промени в обществените отношения. Със законопроекта се предлага да отпадне правното основание за издаването на някои неиздадени до момента подзаконови нормативни актове по прилагането на ЗЗ, необходимостта от които е отпаднала (наредбите по чл. 128, чл. 188, чл. 201, ал. 3, чл.206 и чл. 208, ал. 2). С тези предложения се цели избягване на ненужното дублиране в регламентацията на съответните обществени отношения.
В законопроекта се предвижда длъжността заместник-директор на РЗИ да се разкрива само в случай на необходимост, с оглед обема на дейността на съответната инспекция. Целта е да се даде възможност за оптимизиране на структурата и разходите за персонал в администрациите на РЗИ в зависимост от конкретните потребности.Със законопроекта се предлага в административния режим, свързан регистрацията на дейностите по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура, към документите, които се прилагат към заявлението да се добави и документ за платена държавна такса. По този начин на законово ниво ще се регламентира заплащането на държавна такса за тази административна услуга.

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари