сряда, 13 януари 2021, 10:30 ч.

Дневен ред

Какво решава правителството днес?

BNews.bg

Какво решава правителството днес?

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка от 10 часа днес редовно правителствено заседание. 

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АНГЕЛ ДИМИТРОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИ­АЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИ­СИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМА­РА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИО­НАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕ­ЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИ­ЦИАТИВА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТО­ДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГА­НИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НЕПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА РАБОТОДАТЕЛ­СКА АСОЦИАЦИЯ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ „БРАИТ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ­НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ­ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИ­ЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНС­ТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Внася: министърът на финансите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛ­НИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ.

Внася: министърът на финансите

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГ­РАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП - ТУРЦИЯ 2014 - 2020 ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПО­МОЩ II.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕ­НИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и

сигурността и министър на отбраната

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИ­НЯВАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА КАНАДА/КА­НАДСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМ­БУРГ КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ФУНКЦИОНАЛ­НИТЕ ВРЪЗКИ НА СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО И КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО, ОР­ГАНИЗАЦИЯТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗ­СЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО И ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИНОС НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ КЪМ СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНС­ТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО (NATO COOPERATIVE CYBER DEFENCE CENTER OF EXCELLENCE - CCD COE) В ТАЛИН, ЕСТОНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „КУЛТУРА И АУДИОВИЗИЯ", ПРОВЕДЕНА НА 1 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на културата

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕ­МЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 15 И 16 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ВЕСЕЛИЕ", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КЪМПИНГ ЮГ", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „АТАНАСОВСКА КОСА" - ЧАСТ 1, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАНЕВО - СЕВЕР", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ КЪМ НЕЯ, КОНВЕНЦИЯТА ЗА ТРАНСФЕР НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА И ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЕКСТРАДАЦИЯ С ДВАТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТОКОЛА КЪМ НЕЯ.

Внася: министърът на правосъдието

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ.

Внася: министърът на образованието и науката

25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБУЧЕ­НИЕ НА СТУДЕНТИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С РАБОТОДАТЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РА­БОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУ­БОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
 
 
 

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

  • e - 19:14, 13 ян.

    подвизите на герберастията... и колко пчелен мед има в тези 27 точки

Напиши коментар

Коментари